DIGITALNA MANIPULACIJA predstavlja metod dobijanja zvuka ili glasa pritiskom na odgovarajuće tačke govornog aparata, na taj način postavljamo govorne organe u poziciju za izgovor. Svaki glas imasvoje mesto tvorbe a manipulacijom misića jezika, usana kao i mekog nepca od strane stručnjaka pacijent proizvodi glasove, koje nakon osvešćivanjai kontrolisane vežbe i sam može produkovati. Govor poseduje svoju fiziolosku stranu koju je nemoguće odvojiti od značenja, tek kada oba ova kvaliteta jezika u sprezi funkcionišu moguće je postici fluentan govor koji se ostvaruje slivanjem glasova u reči a zatim rečenice i veće celine.