REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE ili tretman pokretom kako se danas naziva, predstavlja metod koji omogućava da se detetu pruže nova iskustva i prevežbaju disharmonična kao i ostvari komunikacija sa decom koja imaju otežanu govornu komunikaciju. Pokret je put kojim saznajemo o sebi i svetu, kojim se ostvaruje odnos između licnosti pojedinca i okruženja u kome se ona razvija i postoji. Pokret je u reedukaciji psihomotorike kao reč u pihoterapijskom razgovoru. Vežbe su kombinacija pokreta prilagođene samom detetu na osnovu procene razvojnih potreba i ličnosti deteta. Svaka primena vežbe je jasno definisana u zamisli reedukatora i mora ostaviti jasan trag da bi pokret bio prepoznat i nazvan rečju sto omogućava da psihomorna aktivnost postane deo svesti. Ovaj metod se koristi u tretmanu dece:

 • usporenog ili disharmoničnog razvoja
 • sa intelektualnom ometenošću
 • sa govorno jezičkim poremećajem
 • sa poremećajem ponašanja
 • sa dispraksičnim poteškoćama
 • sa pervazivnim poremećajima
 • sa problemima povezanim sa lateralnom dominacijom

Primenjujemo opšte i specifične vežbe reedukacije psihomotorike:

 • vežbe za doživljaj gestualog prostora
 • vežbe imitacije
 • vežbe ritma
 • vežbe za definisanje doživljaja telesne celovitosti
 • vežbe koordinacije pokreta
 • vežbe za osamostaljivanje pokreta
 • vežbe orijentacije u prostoru i vremenu
 • vežbe za ujednačavanje tonusa
 • vežbe lateralizovanosti na sebi i drugom