Skip to main content

Dislalija

Deca jako rano počnu da istražuju govorni aparat. Sa prvom vokalizacijom bebe se igraju glasom i svojim ekspirijumom uvežbavaju prepreke i prave zanimljive zvukove. Nepravilan izgovor glasova ili Dislalija je termin koji se koristi kada izgovor određenog glasa odstupa od normi maternjeg jezika. Ispoljava se kao omisija ili neizgovaranje određenog glasa, supstitucija kada se određeni glas zamenjuje drugim postojećim glasom i distorzija kada se glas prepoznaje ali odstupa od standardizovanog akustičkog  kvaliteta. Najčešće se manifestuje kroz nepravilan izgovor,  grupe glasova: firkativa i afrikata (S,Z,C,Š,Ž,Č,Dž,Ć,Đ), laterala (L,Lj), vibranta (R), mada mogu biti pogođeni i ostali pojedinačni glasovi. Iako deluje kao jednostavna aktivnost koju obavljamo svakodnevno i bez razmišljanja izgovor glasova zavisi od međusobne saradnje audioloških, neuroloških i motoričkih sistema. Govorni organi su egzikuturi neuroloških zadataka. Izdiferencirana oralna praksija predstavlja jedan od  preduslova za dobru artikulaciju glasova.

Sta je uzrok?

Uzroci mogu biti organski kod kojih postoji odstupanje u građi ili funkciji organa za artikulaciju i funkcionalni uzroci kod kojih nema odstupanja u građi ili funkcij Organski uzroci mogu biti rascepi usana i nepca, patoloških stanja vilice i  zuba, kratak frenulum (podjezična vezica), gotsko nepce (visoko nepce), veliki i zadebljan jezik  i  oštećenje sluha. Funkcionalni uzroci su najčešće loš govorni model iz detetove okoline (dete razvija govor imitirajućii govor svoje okoline), infantilni govor – dete ne želi da odraste (najčešći razlog je rodjenje mladjeg deteta), kao i socijalni uzrok- bilingvizam nedovoljna stimulacija deteta.

Kako se dijagnostikuje?

Dislalija se dijagnostikuje pregledom logopeda radi utvrđivanja uzroka (ukoliko postoji organski uzrok problema treba ga rešiti pre tretmana ako je to moguće), primenom artikulacionih testova kojima se dobija podatak o vrsti odstupanja uz praćenje uzrasnih normi u izgovoru glasova. Dete na određenom uzrastu treba pravilno da izgovara:


Kako izgleda tretman?

Tretman se sprovodi dva puta nedeljno u trajanju od 45minuta. Terapeut pomaže detetu da pravilno pozionira glas uz pomoć logopedskih sondi. Trajanje korekcije zavisi od uzrasta deteta, vrste problema i glasa kao i saradnje sa roditeljima koje smatramo koterapeutom.

Nakon 5,5 godina dete treba pravilno da izgovara sve glasove. Svako odstupanje od pravilnog izgovora nakon ovog uzrasta smatra se patoloskim  i  zahteva logopedsku pomoć.Problem treba rešiti  pre polaska u školu jer se može negativno odraziti na sposobnost usvajanja veština šitanja i pisanja kao i na socjalno funkcionisanje deteta. Istrazivanja su pokazala da deca sa nepravilnim izgovorom manje komuniciraju sa svojim vršnjacima, emocionalno su nestabilnija i imaju manje samopouzdanja, često im se druga deca ruguju pa su sklona da se povlače u sebe.

Uzrast Očekuje se pravilan izgovor Dopuštena odstupanja za određeni uzrasta
3 – 3,5 godina Vokali –  A, E, I, O, U
Plozivi – P, B, T, D, K, G
Frikativi – F, H, V
Poluvokal – J
Sonanti – L, M, N
Distorzije glasova:
S, Z – palatalizovani, adentalni
C, Č, Dž – palatalizovani, slaba okluzija
Š, Ž – palatalizovani
Ć, Đ – slaba okluzija
R – nedovoljno vibratorno
Supstitucije:
Lj-L, Nj-N
3,5 – 4 godina Vokali –  A, E, I, O, U
Plozivi – P, B, T, D, K, G
Frikativi – F, H, V
Poluvokal – J
Sonanti – L, M, N, NJ
Vokali – A, E, I, O, U
Plozivi – P, B, T, D, K, G
Frikativi – F, H, V
Poluvokal – J
Sonanti – L, M, N, NJ, LJ, R
Distorzije glasova:
S, Z – palatalizovani, adentalni
C, Č, Dž – palatalizovani, slaba okluzija
Š, Ž – palatalizovani
Ć, Đ – slaba okluzija
4,5 – 5 godina Vokali –  A, E, I, O, U
Plozivi – P, B, T, D, K, G
Frikativi – F, H, V, S, G
Afrikati – C
Poluvokal – J
Sonanti – L, M, N, NJ, LJ, R
Distorzije glasova:
Š, Ž, Č, Dž – palatalizovani
Ć, Đ – slaba frikcija