Skip to main content

REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE

REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE

ili tretman pokretom kako se danas naziva, predstavlja metod koji omogućava da se detetu pruže nova iskustva i prevežbaju disharmonična kao i ostvari komunikacija sa decom koja imaju otežanu govornu komunikaciju. Pokret je put kojim saznajemo o sebi i svetu, kojim se ostvaruje odnos između licnosti pojedinca i okruženja u kome se ona razvija i postoji. Pokret je u reedukaciji psihomotorike kao reč u pihoterapijskom razgovoru. Vežbe su kombinacija pokreta prilagođene samom detetu na osnovu procene razvojnih potreba i ličnosti deteta. Svaka primena vežbe je jasno definisana u zamisli reedukatora i mora ostaviti jasan trag da bi pokret bio prepoznat i nazvan rečju sto omogućava da psihomorna aktivnost postane deo svesti. Ovaj metod se koristi u tretmanu dece:

 • usporenog ili disharmoničnog razvoja

 • sa intelektualnom ometenošću

 • sa govorno jezičkim poremećajem

 • sa poremećajem ponašanja

 • sa dispraksičnim poteškoćama

 • sa pervazivnim poremećajima

 • sa problemima povezanim sa lateralnom dominacijom

Primenjujemo opšte i specifične vežbe reedukacije psihomotorike:

 • vežbe za doživljaj gestualog prostora

 • vežbe imitacije

 • vežbe ritma

 • vežbe za definisanje doživljaja telesne celovitosti

 • vežbe koordinacije pokreta

 • vežbe za osamostaljivanje pokreta

 • vežbe orijentacije u prostoru i vremenu

 • vežbe za ujednačavanje tonusa

 • vežbe lateralizovanosti na sebi i drugom